Referat af årsmøde 2011

Årsmøde i Døstrup-Mjolden Borgerforening tirsdag den 5. april 2011 kl. 19.30

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent.
 2. Aflæggelse af årsberetning fra bestyrelse og underudvalg.
 3. Fremlæggelse af revideret regnskab.
 4. Behandling af indkomne forslag.
 5. Valg af 4 bestyrelsesmedlemmer på valg: Betina Gjelstrup-Lassen, Olga Petersen, Peter Steffensen og Flemming Jensen.
 6. Valg af 2 suppleanter.
 7. Valg af 2 revisorer Kresten Kragh-Schmidt og Inga Eriksen.
 8. Evt.

Formanden, Jens Thysen bød velkommen.

1. Bestyrelsen foreslog Peter Steffensen som ordstyrer. Der var ingen andre forslag, og Peter blev valgt.

Han konstaterede at årsmødet var lovligt varslet, da annoncen desangående var i BLADETs martsnummer.

2. Formanden, Jens Thysen aflagde bestyrelsens årsberetning, og fortalte om aktiviteterne i

2010/2011.

 • Den årlige tur til et sted i sognene gik i 2010 til Drengsted, hvor Alexander Dixen fortalte om jernalderlandsbyen og de 3 bunkers. Det var en vellykket tur.
 • Der blev holdt St. Hans og Palle Pors holdt båltalen. Arrangementet var godt besøgt.
 • Der er blevet indsendt høringssvar til cykeltrafikplanen, hvor Betina anmodede om en cykelsti fra Mjolden til Skærbæk. – Cykelstien blev bevilget, hvoraf 40% kommer fra staten.

De sidste 60% blev bevilliget ved sidste byrådsmøde.

 • Der har været en skovfoged fra Skovdyrkerforeningen for at se på udtynding af træerne i Nyskoven. Men om dette vil der blive fortalt ved underudvalget ”Nyskoven” senere på aftenen.
 • Der er blevet afholdt borgermøde, hvor 50 personer var mødt. Der kom mange forslag om, hvordan vi gør sognene mere atraktive at bo i, og der blev ved mødet nedsat flg. udvalg:
  1. Minihal
  2. Nyskoven
  3. Bladudvalg
  4. Madprojekt
  5. Hjemmeside
  6. Sparta: nye aktiviteter
  7. Byforskønnelse
 • Sammen med Forældrerådet og Handels- og Håndværkerforeningen blev der afholdt juletræsfest i Mjolden, hvor der var mødt 38 børn + voksne.
 • Der er sendt ansøgning til Trygfonden vedr. opsætning af en hjertestarter ved Landevejskroen. Såfremt den bevilliges, skal der uddannes folk i området til at betjene den.
 • Den 2. april var der affaldsindsamling med afsluttende kaffebord i Mjolden Forsamlingshus.

Jens fortalte også om nye tiltag:

 • Den 18. april kommer Tønder kommunes rejsehold, for at høre hvad borgerne kan bruge skolen til.
 • Den 31. maj afholdes den årlige tur til et sted i sognene. I år går den til æ armhus, hvorfra man går til Møldam. Lis Schulz fortæller om disse meget historiske steder.
 • Der afholdes traditionen tro St. Hansfest, hvor dette års båltaler er Per Bach.

Jens afsluttede sin beretning med en tak til bestyrelsen, samt til alle som gør en indsats for lokalområdet.

Derefter blev der aflagt beretning fra de forskellige underudvalg.

Minihal ved John Nissen:

Minihallen benyttes for en stor del af Sparta, desuden er der danseundervisning, linedans og hver fredag er der ungdomsklub. Minihallen kører upåklageligt og folk rydder op.

Nyskoven ved Sonja Christensen:

Der har været en skovfoged, som anbefalede at fælde poppel- og eltræerne, for at give plads til f.eks. eg og bøg. Fældningen er foretaget af Hans Oluf Olesen og John Nissen. Når træerne er blevet fliset, skal der afholdes et par arbejdseftermiddage eller -aftener.

Bladudvalg: der var ingen til stede.

Men Helge Jensen kører selv alt vedrørende opsætning, trykning og udgivelse af BLADET.

Madprojekt ved Ian Ørtenblad:

Der var ansøgt om et beløb hos Fødevareministeriet til et projekt, som skal give børn en bedre forståelse for mad og madens kvalitet.

Der blev lejet en dobbeltdækkerbus, hvormed børnene om onsdagen først kørte til Ribe, hvor de besøgte Pompei bageriet, derefter besøgte de:

Jernved Mejeri

Bærdyrkningen i Gasse

Udendørs svinefarm i Alslevkro

Kisbæk slagteriet

Om torsdagen blev børnene opdelt i 2 grupper. Gruppen med de yngste blev på skolen, og de ældste deltog i madlavningen på Landevejskroen. Børnene lærte om mad og lærte at servere.

Torsdag aften var der middag på kroen, hvor børnenes familier kunne deltage for et mindre beløb. Der blev serveret mad, som børnene havde lavet, og serveringen blev klaret af børnene. Der deltog 130 personer.

Fredag var motionsdag.

Projektet var meget vellykket.

Hjemmeside ved Jane Nissen:

Døstrup-Mjolden sogne har fået ny hjemmeside www.doestrup.infoland.dk

Der blev opfordret foreningerne til at sende meddelelser om arrangementer, hvilket de passende kan gøre samtidig med, at de sender meddelelsen til BLADET.

Ideer og forslag modtages gerne.

Sparta ved Lisbeth Andersen:

Der blev fra Sparta bevilget 10.000,- til nye aktiviteter. Der blev brugt 5.000,-, restbeløbet 5.000,- er igen afleveret til Sparta.

De nye aktiviteter var dans, linedans, gymnastik og boksning. Der var ansat gode instruktører. Der var ikke den store opbakning blandt befolkningen. På aktivitetsaftnerne var der fremmødt mellem 4 og 16 personer.

Byforskønnelse ved Heidi:

 • De havde fået spejderne til at sælge lanterner. Der blev solgt 196 stk., derved fik spejderne en indtjening på 1200 kr.
 • Ved byportene havde de til jul opsat julehjerter.
 • De lavede julehus-konkurrence. Vinderne blev familien Grundt, Randerupvej 59, Mjolden.
 • De arbejder med at lave cykelruter og stier.
 • De vil opsætte bænke. Hvis nogen ønsker at sponsorere en bænk, får de deres navneskilt isat. En bænk koster 350,- + moms.
 • De er i gang med et stiprojekt, som skal forbinde Nøragervej med Mjoldenvej. De formoder, at kommunen vil give grus dertil.
 • Desuden har de andre stier i støbeskeen.
 • En af dagene vil de ved byportene plante påskeliljer.
 • De kunne tænke sig et juletræ på Steens plads, Landevejen 28.

Heidi efterlyste samarbejde med borgerforeningen og de øvrige udvalg, f.eks. ved at afholde et møde hver 3. måned, hvor én repræsentant fra hvert udvalg og bestyrelsen for borgerforeningen er til stede.

Heidi mente, at udvalgene og borgerforeningen skal gøre sig synlige.

3. Kasserer Peter Steffensen

aflagde regnskabet for 2010, som var revideret af Inga Eriksen. Regnskabet blev godkendt.

4. Der var ingen indkomne forslag.

5. Valg af 4 bestyrelsesmedlemmer

– på valg var Betina Gjelstrup-Larsen, Olga Petersen, Peter Steffensen og Flemming Jensen. De blev alle genvalgt.

6. Valg af 2 suppleanter – Ian Ørtenblad og Sonja Christensen blev genvalgt.

7. Valg af 2 revisorer – Kresten Kragh-Schmidt og Inga Eriksen blev genvalgt.

8. Eventuelt:

Jens oplyste, at Tønder kommunes rejsehold kommer til Døstrup den 18. april. Han ønskede forslag til skolens fremtidige benyttelse.

Der kom følgende forslag:

 • Småbørnsgruppen ønsker den gamle skolebygning og benyttelse af minihallen. Der vil blive ca. 20 børnehavebørn + 8 .
 • Lokalhistorisk Arkiv ønsker biblioteket og evt. et tilstødende klasseværelse til afholdelse af foredrag.
 • Skolepladsen blev foreslået som parkeringsplads for arkiv og forsamlingshus.
 • Ungdomsklubben bruger 2 klasseværelser.
 • Et klasseværelse til afholdelse af forældremøder m.m.

Ved borgermødet blev også nedsat et festudvalg. Dette udvalg har endnu ikke fået startet.

John spurgte om nedrivningsholdet kommer til Døstrup.

Jens Thysen oplyste hvilke bygninger, som var indgivet til kommunen til nedrivning.

Ejeren af huset på Søndervej har adresse på matriklen. Der forhandles p.t. med ejeren. Desuden er der de 2 gamle skoler i Overby. Den gule skole er privatejet, og den anden ejes af en kreditforening.

Huset Overbyvej 8, vandværket i Mjolden samt et stråtækt hus på Randerupvej er desuden på listen.

Endvidere oplyste Jens, at Tønder kommune giver hver Borgerforening i kommunen 5.000,-. Beløbet må ikke bruges til forplejning.

Lisbeth oplyste, at p.t. mødes 24 personer til dans. Dansekurset er selvfinansierende og går over 8 aftener. Løbeklubben løber hver søndag kl. 14.00 – tidspunktet bliver i nærmeste fremtid ændret til hver søndag kl. 10.30. Der har været mellem 4 og 24 deltagere.

Lisbeth mente, at det var en god ide at gentage Spartas nye aktiviteter til næste år.

Lisbeth foreslog et nyt borgermøde. Ved sidste borgermøde var der 144 forslag til at gøre sognene mere attraktive, hvad med dem? – Der skal laves aktiviteter for indbyggerne i Døstrup-Mjolden.

Der skal findes sportsaktiviteter, som ikke findes i f.eks. Skærbæk.

Aktiviteter for forældre og småbørn, da disse opholder sig i sognene.

God idé at sportsforeningen bruger Facebook som medie.

Idrætsforeningen planlægger et nyt tiltag med f.eks. 5 km løb, derefter skydning og igen løb til sportspladsen, hvor der spilles krolf og med afslutning i Nyskoven med gymnastik eller spisning.

Betina foreslog at borgermøderne også blev afholdt i Mjolden, og ikke altid i Døstrup.

Hvorfor kommer der ingen repræsentanter fra de min. 25 foreninger, som findes i sognene?

Arne Truelsen foreslog at invitere foreningerne til næste borgermøde.

Der blev vedtaget at afholde borgermøde tirsdag den 24. maj.

Borgerne skal gøres opmærksom på, at alle indbyggere i Døstrup-Mjolden sogne automatisk er medlemmer, når de bor her.

Under Døstrup sogn hører Døstrup, Vinum, Drengsted, Overby, Lovrup og Tevring.

Under Mjolden sogn hører Mjolden, Ottersbøl og Forballum.

Døstrup- Mjolden sogne har ca. 900 indbyggere.

Der var fremmødt 18 til årsmødet.

Ref. Lis Schulz

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *